I. Wstęp

A. Jaki jest cel niniejszych zasad ochrony prywatności?

Spółka Piping Logistics BV zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych określonego w rozporządzeniu 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych" lub „RODO").

Spółka Piping Logistics BV z siedzibą pod adresem: Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (Belgia), zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem BE0433.328.692 (dalej „Piping Logistics”) popiera ochronę prywatności i poufności danych osobowych, które przechowuje.

Spółka Piping Logistics przyjmuje do wiadomości, że osoby których dane dotyczą, mogą mieć obawy w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, które spółka Piping Logistics gromadzi, wykorzystuje i ewentualnie ujawnia osobom trzecim w celu umożliwienia im oferowania i dostarczania produktów i usług. W tym celu spółka Piping Logistics opracowała niniejsze zasady ochrony prywatności (zwane dalej „Zasadami”).

B. Kiedy mają zastosowanie niniejsze „Zasady ochrony prywatności”?

Niniejsze Zasady mają zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez spółkę Piping Logistics działającą w charakterze administratora danych, co oznacza, że spółka Piping Logistics jest podmiotem, który określa cel i środki takiego przetwarzania („dlaczego” i „w jaki sposób”).

Dane osobowe to wszelkie połączenie informacji będących w posiadaniu lub mogących znaleźć się w posiadaniu spółki Piping Logistics, które mogą być użyte do identyfikacji osoby fizycznej (zwane dalej „Danymi Osobowymi”). Wszelkie przetwarzanie Danych Osobowych przez spółkę Piping Logistics będzie odbywać się zgodnie zobowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”. Wszelkie informacje, których nie można wykorzystać do zidentyfikowania konkretnej osoby, nie są Danymi Osobowymi.

C. W jaki sposób stosuje się niniejsze „Zasady ochrony prywatności”?

W niniejszych Zasadach określono sposób, w jaki spółka Piping Logistics przetwarza informacje zebrane za pośrednictwem własnej korporacyjnej witryny internetowej http://www.pipinglogistics.eu/ oraz wszelkich działań lub relacji biznesowych z nią związanych.

Te działania operacyjne mogą obejmować przetwarzanie Danych Osobowych następujących osób: każdego odwiedzającego witrynę spółki, kandydatów do zatrudnienia, klientów indywidualnych lub korporacyjnych (i osób fizycznych związanych z klientami korporacyjnymi spółki Piping Logistics), dostawców (w tym podwykonawców i osób fizycznych związanych z dostawcami i podwykonawcami spółki Piping Logistics), osób wyznaczonych do kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych klientów i/lub osób fizycznych z nimi związanych) lub innych osób, które kontaktują się ze spółką Piping Logistics, uczestniczą w jej wydarzeniach lub odwiedzają jej biuro.

W niniejszych Zasadach określono praktyki spółki Piping Logistics dotyczące wykorzystywania Danych Osobowych, kroki podejmowane w celu ich ochrony, jak również opcje wyboru i prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą („Osoba, której Dane Dotyczą”) w zakresie sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji na ich temat.

Należy pamiętać, że niniejsze Zasady powinny być czytane wraz z innymi informacjami prawnymi, które udostępnia spółka Piping Logistics, takimi jak Ogólne warunki sprzedaży oraz Zasady dotyczące plików cookie.

II. Przetwarzanie Danych Osobowych

A. Kiedy spółka Piping Logistics gromadzi Dane Osobowe?

Dane Osobowe zbierane i przetwarzane przez spółkę Piping Logistics są zazwyczaj otrzymywane:

-od Osoby, której Dane Dotyczą udostępniającej je dobrowolnie np.

 • o kiedy Osoba, której Dane Dotyczą, kontaktuje się ze spółką Piping Logistics za pośrednictwem witryny internetowej, poczty elektronicznej, poczty, telefonu, poprzez wymianę wizytówek, złożenie wniosku o skorzystanie z przysługujących praw itp.;
 • o kiedy Osoba, której Dane Dotyczą, aplikuje w spółce Piping Logistics o pracę;
 • o podczas subskrypcji biuletynu spółki Piping Logistics, zwracania się do niej o założenie konta lub wyrażanie chęci uczestniczenia w organizowanym przez nią wydarzeniu lub
 • o w przypadku nawiązania stosunku umownego ze spółką Piping Logistics.

-w wyniku poruszania się przez Osobę, której Dane Dotyczą, po witrynie internetowej, np.

 • podczas poruszania się po witrynie spółka Piping Logistics może automatycznie zbierać pewne Dane Osobowe poprzez użycie plików cookie w tej witrynie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Zasady dotyczące plików cookie

Jeśli spółka Piping Logistics otrzyma Dane Osobowe od osób trzecich i będzie wykorzystywać je do dalszego przetwarzania w charakterze administratora danych, poinformuje o tym Osobę, której Dane Dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszego kontaktu z nią.

B. Które Dane Osobowe gromadzi spółka Piping Logistics?

Spółka Piping Logistics może gromadzić i przetwarzać następujące dane, które można uznać za Dane Osobowe (lista nie jest wyczerpująca). W zależności od sytuacji i relacji, jakie spółka Piping Logistics ma z Osobą, której Dane Dotyczą, nie przechowuje ona wszystkich informacji wymienionych poniżej.

 • Dane służące do identyfikacji elektronicznej, takie jak typ przeglądarki, adres IP, identyfikator użytkownika, niepowtarzalny identyfikator przypisany do urządzenia, lokalizacja geograficzna, czynności wykonywane na stronie internetowej, informacje pobrane ze strony internetowej itp. w wyniku np. wizyty w witrynie internetowej spółki Piping Logistics wykorzystującej pliki cookie.
 • Dane identyfikacyjne, takie jak dane dowodu tożsamości, skan lub kopia dowodu tożsamości, o udostępnienie których spółka Piping Logistics zwróci się, na przykład, przed udzieleniem przez nią zgody na skorzystanie przez Osobę, której Dane Dotyczą, z przysługujących jej praw.
 • Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres (e-mail) i wszelkie inne dane kontaktowe, które Osoba, której Dane Dotyczą, podaje spółce Piping Logistics, na przykład, gdy kontaktuje się z nią lub gdy jest osobą do kontaktu u klienta lub dostawcy spółki Piping Logistics.
 • Historia kontaktów, taka jak wysłane i otrzymane komunikaty (np. wiadomości e–mail itp.) w wyniku kontaktów, jakie spółka Piping Logistics utrzymuje z Osobą, której Dane Dotyczą.
 • Dane osobowe, takie jak wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia itp., jeśli Osoba, której Dane Dotyczą, poda je spółce Piping Logistics w kontekście, na przykład, ubiegania się w niej o pracę.
 • Szczegóły dotyczące pracy takie jak CV, wykształcenie, referencje, umiejętności językowe, pracodawcy (w tym historia wcześniejszego zatrudnienia), działalność zawodowa, umiejętności zawodowe, publikacje, wynagrodzenia, raporty dotyczące oceny i rozwoju, raport z rozmów kwalifikacyjnych, analiza referencji, profile w mediach społecznościowych itp., jeśli Osoba, której Dane Dotyczą, poda je spółce Piping Logistics w kontekście, na przykład, ubiegania się w niej o pracę.

Ogólnie rzecz biorąc, spółka Piping Logistics gromadzi jedynie Dane Osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez nią usług na rzecz klientów i które są istotne dla osiągnięcia celów określonych poniżej.

Spółka Piping Logistics nie przetwarza danych dotyczących dzieci ani informacji szczególnie chronionych (np. danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, parametrów genetycznych ani biometrycznych, danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej), ani informacji z rejestrów karnych (np. informacji dotyczących wyroków skazujących i przestępstw).

W każdym przypadku spółka Piping Logistics będzie przetwarzać dane szczególnie chronione tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo lub za wyraźną zgodą Osoby, której Dane Dotyczą.

C. Dlaczego i w jaki sposób spółka Piping Logistics wykorzystuje dane Osób, których Dane Dotyczą?

Jak wspomniano powyżej, spółka Piping Logistics zazwyczaj uzyskuje informacje bezpośrednio od Osób, których Dane Dotyczą. Gromadzi ona Dane Osobowe wyłącznie w uzgodnionych celach określonych poniżej i prosi o przekazywanie danych tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne do tych celów.

Spółka Piping Logistics może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Cele operacyjne, takie jak: administrowanie i zarządzanie witryną internetową, produktami i usługami spółki Piping Logistics, analizowanie podań o pracę, odpowiadanie na prośby o informacje lub o skorzystanie z praw, zapewnienie bezpieczeństwa i jakości, zarządzanie ryzykiem itp.
 • Cele biznesowe, takie jak: dostarczanie produktów i usług klientom spółki Piping Logistics, administrowanie stosunkami handlowymi, umowami, produktami i usługami spółki Piping Logistics i zarządzanie nimi, rozwój przedsiębiorstwa, dostarczanie informacji dotyczących spółki Piping Logistics i jej zakresu usług, otrzymywanie usług od dostawców, spełnianie wszelkich wymogów przepisów ustawowych, wykonawczych lub organizacji branżowych, których spółka Piping Logistics jest członkiem itp.
 • Cele komercyjne, takie jak: marketing bezpośredni (np. wysyłanie biuletynów).

Spółka Piping Logistics będzie wykorzystywać Dane Osobowe Osoby, której Dane Dotyczą, wyłącznie do wyżej wymienionych celów, chyba że osoba ta wyrazi wyraźną zgodę na inne wykorzystanie. Jeżeli spółka Piping Logistics będzie zamierzać wykorzystywać Dane Osobowe Osoby, której Dane Dotyczą, do celów innych niż te, które zostały jej przekazane, poinformuje o tym z wyprzedzeniem. Na przykład spółka Piping Logistics nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych do celów reklamowych bez wyraźnej i uprzedniej zgody Osoby, której Dane Dotyczą.

D. Na jakiej podstawie prawnej spółka Piping Logistics gromadzi dane Osób, których Dane Dotyczą?

Spółka Piping Logistics przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w uzasadnionych celach. Wykorzystanie Danych Osobowych będzie również uzasadnione w oparciu o jedną lub kilka prawnych „podstaw przetwarzania” przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Spółka Piping Logistics przetwarza Dane Osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest np. klient lub dostawca spółki Piping Logistics, lub do podjęcia na życzenie Osoby, której Dane Dotyczą, kroków w celu zawarcia z nią umowy.
 • Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Osoby, której Dane Dotyczą. Jako wyraz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych spółka Piping Logistics traktuje następujące działania podejmowane przez Osobę, której Dane Dotyczą: dobrowolne przekazanie Danych Osobowych bezpośrednio spółce Piping Logistics, wyraźna zgoda lub potwierdzenie przez Osobę, której Dane Dotyczą, przekazane w pisemnym, ustnym lub elektronicznym zgłoszeniu lub wezwaniu w sprawie roszczeń, ustna zgoda Osoby, której Dane Dotyczą, wymagana przez spółkę Piping Logistics w określonym celu. Spółka Piping Logistics zapewni możliwość wyrażenia zgody podczas zbierania Danych Osobowych, o których mowa. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w rozdziale VI Prawa Osoby, której Dane Dotyczą.
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z uzasadnionymi interesami spółki Piping Logistics. Spółka Piping Logistics może również przetwarzać Dane Osobowe, gdy ma w tym uzasadniony interes oraz jeżeli zostaną spełnione określone warunki, takie jak konieczność ochrony roszczeń i praw oraz innych interesów gospodarczych. W przypadku gdy spółka Piping Logistics polega na tej prawnej podstawie przetwarzania danych, ograniczy ona wpływ(y), jakie może ono mieć na prywatność Osoby, której Dane Dotyczą, odpowiednio minimalizując wykorzystanie danych i wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia dostępu i środki ochrony w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu danych.
 • Obowiązek prawny. Tak jak w przypadku każdego dostawcy profesjonalnych usług, spółka Piping Logistics podlega obowiązkom prawnym, regulacyjnym i branżowym. W związku z tym może ona przetwarzać Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

III. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe są przechowywane przez spółkę Piping Logistics tak długo, jak jest to uważane za niezbędne do celów, dla których zostały one zgromadzone. Jeśli chodzi o okres, przez który Dane Osobowe mogą być przechowywane, to w zależności od celów, dla których zostały one zgromadzone, okres ten może być różny.

W niektórych przypadkach obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze wymagają, aby spółka Piping Logistics przechowywała Dane Osobowe przez określony czas.

W przypadku braku szczególnych wymogów prawnych, regulacyjnych lub umownych podstawowy okres przechowywania Danych Osobowych przez spółkę Piping Logistics opiera się na minimalnych wymogach prawnych oraz na równowadze praw, interesów i oczekiwań Osoby, której Dane Dotyczą, z tym, co uważa się za użyteczne i niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów oraz dostarczenia przez spółkę Piping Logistics produktów i usług (np. tak długo, jak spółka Piping Logistics ma lub musi prowadzić rejestr relacji z Osobą, której Dane Dotyczą).

IV. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Spółka Piping Logistics traktuje bezpieczeństwo przechowywanych przez siebie Danych Osobowych bardzo poważnie. W związku z tym wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych. Zabezpieczenia te będą się różnić w zależności od wrażliwości, formatu, lokalizacji, ilości, rozpowszechniania i przechowywania Danych Osobowych oraz obejmują środki mające na celu ochronę Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem. W stosownych przypadkach zabezpieczenia polegają na szyfrowaniu komunikacji za pomocą protokołu SSL, szyfrowaniu informacji podczas przechowywania, stosowaniu zapór sieciowych, kontroli dostępu, rozdzielenia obowiązków i podobnych procedurach bezpieczeństwa. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony do personelu i osób trzecich, które wymagają dostępu do nich w uzasadnionych i istotnych celach biznesowych.

Wszyscy pracownicy, wykonawcy i osoby trzecie, które będą miały dostęp do Danych Osobowych otrzymanych od spółki Piping Logistics, będą zobowiązane do zachowania poufności, a spółka Piping Logistics stosuje środki kontroli dostępu w celu ograniczenia go wyłącznie do osób, które go potrzebują w celu wykonywania swoich obowiązków i zadań.

V. Przekazywanie Danych Osobowych

Dane Osobowe Osoby, której Dane Dotyczą, będą udostępniane przez spółkę Piping Logistics innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy będzie ona prawnie upoważniona do takiego przekazania i gdy będzie to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej. Udostępniając Dane Osobowe Osób, których Dane Dotyczą, innym podmiotom, spółka Piping Logistics wprowadza ustalenia umowne i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych oraz przestrzegania jej własnych standardów ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych.

Spółka Piping Logistics przechowuje Dane Osobowe głównie w systemach informatycznych w Belgii. Obsługa niektórych z tych systemów informatycznych jest zlecana osobom trzecim, przy czym dane mogą być przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Spółka Piping Logistics korzysta również z dostawców usług informatycznych spoza EOG, co oznacza, że dane osobowe mogą być również przechowywane poza wyżej wymienionymi krajami. Wszyscy usługodawcy (usług informatycznych) działają w imieniu spółki Piping Logistics jako przetwarzający dane.

W związku z przekazywaniem Danych Osobowych poza EOG, spółka Piping Logistics podjęła kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony wszystkich Danych Osobowych, a także w celu zapewnienia, że wszystkie przypadki przesyłania Danych Osobowych poza EOG odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz że będzie stosowany odpowiedni poziom ochrony.

VI. Prawa Osób, których Dane Dotyczą

Osoba, której Dane Dotyczą, ma różne prawa w odniesieniu do Danych Osobowych zebranych na jej temat. Jeśli chce ona skorzystać z jednego z praw opisanych poniżej, powinna skontaktować się ze spółką Piping Logistics z wykorzystaniem podanych poniżej danych kontaktowych (e-mail, telefon lub poczta).

Osoba, której Dane Dotyczą, ma następujące prawa

 • Prawo dostępu i kopiowania. Osoba, której Dane Dotyczą, ma prawo do dostępu do wszelkich Danych Osobowych przechowywanych na jej temat przez spółkę Piping Logistics.
 • Prawo do zmiany lub sprostowania. Osoba, której Dane Dotyczą, może zwrócić się do spółki Piping Logistics o poprawienie nieprawidłowych Danych Osobowych. W przypadku Osób, których Dane Dotyczą, mających konto w witrynie internetowej spółki Piping Logistics, zapewnia ona również możliwość zmiany i poprawiania informacji poprzez ustawienia konta.
 • Prawo do usunięcia danych. W pewnych okolicznościach Osoba, której Dane Dotyczą, może zwrócić się do spółki Piping Logistics o usunięcie swoich Danych Osobowych. Wówczas spółka Piping Logistics podejmie uzasadnione kroki w celu poinformowania podmiotów przetwarzających w imieniu spółki Piping Logistics Dane Osobowe, że osoba ta złożyła wniosek o usunięcie wszelkich kopii i duplikatów jej Danych Osobowych oraz łączy do nich.
 • Prawo do ograniczenia. Osoba, której Dane Dotyczą, może zażądać, aby niektóre Dane Osobowe były oznaczone jako zastrzeżone podczas rozpatrywania reklamacji, a także w niektórych innych okolicznościach.
 • Prawo do przenoszenia. W odniesieniu do Danych Osobowych, które Osoba, której Dane Dotyczą, przekazała spółce Piping Logistics i które spółka Piping Logistics nadal przechowuje, osoba ta może zwrócić się do spółki Piping Logistics o przekazanie tych danych osobom trzecim w formie elektronicznej, w zakresie dozwolonym przez RODO.

Ponadto, pod pewnymi warunkami, Osoba, której Dane Dotyczą, ma prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym czasie, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które spółka Piping Logistics motywuje „uzasadnionym interesem” prawnym, chyba że powody takiego przetwarzania przez spółkę Piping Logistics przeważają nad jakimikolwiek przypadkami naruszenia praw osób fizycznych do prywatności oraz
 • sprzeciwienia się w dowolnym czasie stosowaniu wobec niej marketingu bezpośredniego (łącznie z profilowaniem w tym celu).

Przy składaniu wniosku o skorzystanie z praw przysługujących Osobie, której Dane Dotyczą, w pierwszej kolejności spółka Piping Logistics sprawdzi tożsamość tej osoby, żądając przedstawienia dowodu tożsamości. Spółka Piping Logistics robi to, aby zapobiec przedostaniu się Danych Osobowych w niepowołane ręce.

Korzystanie z praw przysługujących Osobie, której Dane Dotyczą, jest z zasady bezpłatne. Jeśli żądanie Osoby, której Dane Dotyczą, wydaje się nieuzasadnione lub lekkomyślne, spółka Piping Logistics może obciążyć taką osobę rozsądną opłatą w celu pokrycia własnych kosztów administracyjnych. W takich przypadkach spółka Piping Logistics może jednak po prostu zdecydować się na odrzucenie wniosku. Osoba, której Dane Dotyczą, zostanie wtedy poinformowana o przyczynach takiego stanu rzeczy.

W każdym przypadku w ciągu czterech tygodni (w odniesieniu do prostych wniosków) lub trzech miesięcy (w odniesieniu do złożonych lub wielokrotnych wniosków) spółka Piping Logistics powiadomi Osobę, której Dane Dotyczą, o odpowiedzi udzielanej na jej wniosek.

VII. Skargi Osoby, której Dane Dotyczą

Pomimo wszystkich wysiłków spółki Piping Logistics w celu ochrony prywatności i przestrzegania odpowiednich przepisów prawa istnieje możliwość, że Osoba, której Dane Dotyczą, nie zgadza się ze sposobem, w jaki spółka Piping Logistics gromadzi, wykorzystuje i/lub przetwarza jej Dane Osobowe.

Oczywiście w takim przypadku Osoba, której Dane Dotyczą, może zawsze skontaktować się ze spółką Piping Logistics, ale ma ona również inne możliwości złożenia skargi.

W pierwszej kolejności Osoba, której Dane Dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:

 • telefonicznie: +32 (0)2 274 48 00
 • faksem: +32 (0)2 274 48 35
 • pocztą e–mail: contact@apd-gba.be
 • listownie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Belgia

Następnie, jeśli Osoba, której Dane Dotyczą, poniosła szkodę, może również złożyć pozew do właściwego sądu.

Więcej informacji na temat skarg i odwołań prawnych można znaleźć na stronie internetowej urzędu ds. ochrony danych: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep.

VIII. Aktualizacje niniejszych Zasad

Spółka Piping Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych Zasad w dowolnym czasie. Najnowsza wersja będzie jednak zawsze dostępna w witrynie internetowej spółki Piping Logistics.

IX. Pytania dotyczące niniejszych Zasad

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszych „Zasad ochrony prywatności” lub przetwarzania Danych Osobowych przez spółkę Piping Logistics działającą w charakterze administratora danych Osoba, której Dane Dotyczą, może skontaktować się ze spółką Piping Logistics:

 • pocztą: PIPING LOGISTICS BV, Industrielaan 20, 9320 Erembodegem, BELGIUM
 • pocztą e–mail: info@pipinglogistics.eu
 • telefonicznie: +32 (0)53 64 51 00
Skontaktuj się z nami
aby znaleźć naszego dystrybutora w swoim regionie lub aby zostać partnerem. Wyczekujemy na możliwość zrealizowania Twoich potrzeb!