I. Inleiding

A. Waarom deze privacyverklaring?

Piping Logistics BV verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren zoals bepaald in Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG").

Piping Logistics BV, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0433.328.692 (hierna "Piping Logistics", "wij" of "ons/onze"), gelooft in de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Wij weten dat u bezorgd bent over uw privacy en veiligheid met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en kunnen bekendmaken aan derden om ons in staat te stellen onze producten en diensten te verlenen. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld (hierna "verklaring").

B. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring is alleen van toepassing wanneer Piping Logistics persoonsgegevens verwerkt en optreedt als beheerder. Dat betekent dat Piping Logistics zelf het doel en de middelen ("waarom" en "hoe") van dergelijke verwerking bepaalt.

Met persoonsgegevens bedoelen wij elke combinatie van informatie die in het bezit is of waarschijnlijk in het bezit komt van Piping Logistics en die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren (hierna "persoonsgegevens"). Piping Logistics zal alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Informatie die niet kan worden gebruikt om een onderscheiden individu te identificeren, zijn geen persoonsgegevens.

C. Hoe is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring beschrijft hoe Piping Logistics de informatie verwerkt die via de eigen bedrijfswebsite http://www.pipinglogistics.eu/ wordt verzameld en alle zakelijke activiteiten of relaties die daarmee verband houden.

Die operationele activiteiten kunnen betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens van de volgende personen: bezoekers van onze website, sollicitanten, persoonlijke of zakelijke klanten (en personen die betrokken zijn bij onze zakelijke klanten), leveranciers (inclusief onderaannemers en personen die betrokken zijn bij onze leveranciers en onderaannemers), zakelijke contacten (bestaande en potentiële klanten en/of individuen die met hen verbonden zijn) of andere personen die contact met ons opnemen, onze evenementen bijwonen of ons kantoor bezoeken.

Deze verklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens gebruiken, de stappen die wij nemen om die gegevens te beveiligen, evenals de keuzes en rechten die betrokkenen ("u" of "uw") hebben met betrekking tot de manier waarop wij informatie over hen verzamelen en verwerken.

Gelieve deze verklaring samen te lezen met de andere juridische informatie die wij verstrekken, zoals onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

II. Verwerking van uw persoonsgegevens

A. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Piping Logistics verzamelt en verwerkt, krijgen wij doorgaans:

-vrijwillig van u, bijv.

 • wanneer u contact met ons opneemt via de website, per e-mail, per post, telefonisch, door visitekaartjes uit te wisselen, door een verzoek in te dienen om uw rechten uit te oefenen;
 • wanneer u solliciteert naar een baan bij ons;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een account aanvraagt of een evenement bijwoont; of
 • wanneer u een contractuele relatie met ons aangaat.

-via websitenavigatie, bijv.

 • wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch beperkte persoonsgegevens verzamelen via het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring

Als Piping Logistics vanwege derden persoonsgegevens over u ontvangt en wij die informatie als beheerder gebruiken voor verdere verwerking, stellen wij u hiervan uiterlijk op het moment van het eerste contact met u in kennis.

B. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende (niet-limitatieve) gegevens verzamelen en verwerken die als persoonsgegevens van u kunnen worden beschouwd. Afhankelijk van de situatie en de relatie die wij met u hebben, houden wij niet alle informatie bij die hierna wordt vermeld.

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals browsertype, Internet Protocol (IP)-adres, gebruikers-ID, unieke ID toegewezen aan uw apparaat, geografische locatie, acties uitgevoerd op een webpagina, informatie afgeleid van de inhoud van een webpagina, ... als gevolg van bijv. een bezoek aan onze website die cookies gebruikt.
 • Identificatiegegevens, zoals details over de identiteitskaart, scan of kopie van uw identiteitskaart ... die wij bijv. vragen om uw verzoek om uw rechten uit te oefenen te kunnen inwilligen.
 • Contactgegevens, zoals uw naam, (e-mail) adres en eventuele andere contactgegevens die u ons bijv. verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of als u de contactpersoon van onze klant of leverancier bent.
 • Contactgeschiedenis, zoals verzonden en ontvangen communicatie (bijv. e-mailberichten) ... als gevolg van de communicatie die we met elkaar voeren.
 • Persoonlijke gegevens zoals leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats ... wanneer u die bijv. aan ons verstrekt als u bij ons naar een baan solliciteert.
 • Werkgerelateerde details, zoals cv, opleiding, aanbevelingsbrieven, taalvaardigheden, werkgever (inclusief overzicht van vroegere werkgevers), professionele activiteiten, professionele vaardigheden, publicaties, loon, evaluatie- en ontwikkelingsverslagen, verslagen van interviews, opzoekingen van referenties, profielen op sociale media ... die u bijv. verstrekt wanneer u bij ons naar een baan solliciteert.

In het algemeen verzamelen wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten aan onze klanten te leveren en die relevant zijn voor de hierna vermelde doelen.

Piping Logistics verwerkt geen gegevens van kinderen of gevoelige informatie (bijv. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksleven of seksuele geaardheid) of strafrechtelijke informatie (bijv. informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten).

Piping Logistics verwerkt gevoelige gegevens in elk geval uitsluitend wanneer de wet dat vereist of wanneer u daar uitdrukkelijk mee instemt.

C. Waarom en hoe gebruiken wij uw gegevens?

Zoals hierboven vermeld, verkrijgen wij informatie over u doorgaans rechtstreeks van u. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor overeengekomen doeleinden zoals hierna vermeld en wij vragen u om alleen uw persoonsgegevens mee te delen als dat strikt noodzakelijk is daarvoor.

Piping Logistics kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • operationele doeleinden, zoals: uitvoering en beheer van onze website, producten en diensten; overweging van een sollicitatie, beantwoorden van een verzoek om informatie of om uw rechten uit te oefenen, beveiliging, kwaliteits- en risicobeheeractiviteiten;
 • bedrijfsdoeleinden, zoals: levering van onze producten en verlening van diensten aan onze klanten; uitvoering, beheer en ontwikkeling van onze activiteiten, zakelijke relaties, contracten, producten en diensten; verstrekken van informatie over ons en ons dienstenaanbod; verkrijgen van diensten vanwege onze leveranciers; voldoen aan alle vereisten van de wet, regelgeving of een beroepsorganisatie waarvan wij lid zijn;
 • commerciële doeleinden, zoals: direct marketing (bijv. om u onze nieuwsbrief toe te sturen).

Piping Logistics gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die u werden meegedeeld, zullen wij u dat van tevoren melden. Bijvoorbeeld: we zullen uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, tenzij u daar uitdrukkelijk, voorafgaand en vrijwillig toestemming voor hebt gegeven.

D. Op welke rechtsgronden verzamelen wij uw gegevens?

Piping Logistics verwerkt de persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden. Het gebruik van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van een of meer wettelijke "verwerkingsgronden" die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Piping Logistics verwerkt de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij bijv. onze klant of leverancier een partij is, of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract met ons te sluiten.
 • De verwerking is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven. Wij verlaten ons op de volgende acties van uwentwege als indicatie van het feit dat u ermee instemt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt: het rechtstreeks aan ons en vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens; uw uitdrukkelijke toestemming of bevestiging vervat in een schriftelijke, mondelinge of elektronische aanvraag- of vorderingsprocedure; uw mondelinge toestemming die Piping Logistics voor een bepaald doel heeft gevraagd. Wij bieden u de mogelijkheid om toestemming te geven wanneer de betreffende persoonsgegevens worden verzameld. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Voor meer informatie gelieve sectie VI. Uw rechten hieronder te raadplegen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen. Wij kunnen de persoonsgegevens ook verwerken wanneer wij er legitiem belang bij hebben en er aan specifieke voorwaarden is voldaan, zoals het verdedigen en uitoefenen van juridische claims en rechten, en andere zakelijke belangen. Waar we ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de mogelijke effecten ervan op uw privacy beperken door ons gebruik op de juiste manier te minimaliseren en adequate toegangs- en veiligheidsgaranties in te stellen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
 • De verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting. Zoals iedere leverancier van professionele services, zijn ook wij onderworpen aan wettelijke, regelgevende en professionele verplichtingen. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens om nalevingsredenen verwerken.

III. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens zo lang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Aangezien de periode gedurende welke persoonsgegevens mogen worden bewaard, afhankelijk is van de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, kan die bewaarperiode verschillen van situatie tot situatie.

In sommige gevallen zijn wij door de geldende wet- of regelgeving verplicht om persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Als er geen specifieke wettelijke, reglementaire of contractuele vereisten zijn, is onze referentieperiode voor het bijhouden van persoonsgegevens gebaseerd op de minimale wettelijke vereisten en de afweging van uw rechten, belangen en verwachtingen tegen wat nuttig en noodzakelijk wordt geacht om de bovengenoemde doeleinden te bereiken en onze producten en diensten te verlenen (bijv. zolang we een relatie met u hebben of daarvan een dossier moeten bijhouden).

IV. Beveiliging van persoonsgegevens

Piping Logistics hecht veel belang aan de beveiliging van persoonsgegevens. Bijgevolg hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen. Deze voorzorgsmaatregelen hangen af van de gevoeligheid, het formaat, de locatie, omvang, distributie en opslag van de persoonsgegevens, en omvatten maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. In voorkomend geval omvatten de voorzorgsmaatregelen codering van communicatie via SSL, versleuteling van informatie tijdens opslag, firewalls, toegangscontroles, scheiding van taken en soortgelijke beveiligingsprotocollen. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot het personeel en derden die tot dergelijke informatie toegang moeten hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

Al onze personeelsleden, contractanten en derden die op instructie van Piping Logistics toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn tot geheimhouding verplicht en wij gebruiken toegangscontroles om de toegang te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

V. Overdracht van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen als wij hiertoe wettelijk gemachtigd zijn en als dat nodig is om de doelen te bereiken die verband houden met de hierboven beschreven doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anderen delen, stellen wij contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen in om de gegevens te beschermen en aan onze eigen normen inzake gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging te voldoen.

Wij slaan uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op in IT-systemen in België. Sommige van die IT-systemen worden uitbesteed aan derden, waardoor de gegevens kunnen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij hebben ook IT-serviceproviders buiten de EER ingeschakeld, wat betekent dat uw persoonsgegevens ook buiten de bovengenoemde landen kunnen worden opgeslagen. Alle (IT) serviceproviders werken namens ons als gegevensverwerkers.

Wanneer wij persoonsgegevens buiten de EER overdragen, hebben we stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens voldoende beschermd zijn, dat alle overdrachten van persoonsgegevens buiten de EER plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er een passend beschermingsniveau is.

VI. Uw rechten

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die over u verzameld zijn. Als u een van de hieronder beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (per e-mail, telefoon of post).

U hebt de volgende rechten.

 • Recht op inzage. U hebt het recht op toegang tot alle persoonsgegevens die Piping Logistics van u bijhoudt.
 • Recht op wijziging of rectificatie. U kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Personen met een account op onze website bieden wij ook de mogelijkheid om hun gegevens zelf aan te passen en te corrigeren via de accountinstellingen.
 • Recht op wissing. U kunt ons vragen om persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen en wij zullen redelijke stappen ondernemen om gegevensverwerkers die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u gevraagd hebt om koppelingen naar, kopieën of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking. U kunt eisen dat bepaalde persoonsgegevens als afgeschermd worden gemarkeerd terwijl klachten worden behandeld, alsook dat de verwerking in bepaalde andere omstandigheden wordt beperkt.
 • Recht op overdraagbaarheid. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die wij nog bijhouden, elektronisch door te geven aan een derde partij in overeenstemming met de AVG.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om:

 • uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de verwerking op toestemming gebaseerd is;
 • bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die Piping Logistics rechtvaardigt op de rechtsgrond van "legitieme belangen", tenzij onze redenen om die gegevens te verwerken opwegen tegen de aantasting van de privacyrechten van het individu; en
 • op elk moment bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief eventuele profilering voor dergelijke doeleinden).

Wanneer u een verzoek indient om uw rechten uit te oefenen, zullen wij eerst uw identiteit verifiëren door een kopie van uw identiteitskaart te vragen. Wij doen dat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Het uitoefenen van uw rechten is in principe kosteloos. Als uw verzoek ongegrond of lichtzinnig blijkt te zijn, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen om onze eigen administratieve kosten te dekken. In dergelijke gevallen kunnen we er echter ook eenvoudig voor kiezen om uw verzoek af te wijzen. U wordt dan op de hoogte gesteld van de redenen hiervoor.

Wij zullen u in elk geval altijd binnen een termijn van vier weken (voor eenvoudige verzoeken) of drie maanden (voor complexe of meerdere verzoeken) op de hoogte brengen van het antwoord op uw verzoek.

VII. Uw klachten

Ondanks al onze inspanningen om uw privacy te beschermen en aan de relevante wetgeving te voldoen, is het mogelijk dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Uiteraard kunt u in dat geval altijd contact met ons opnemen. Maar u hebt ook andere mogelijkheden om een klacht in te dienen.

In eerste instantie hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt die contacteren via de onderstaande contactgegevens:

 • per brief: PIPING LOGISTICS BV, Industrielaan 27, 9320 Erembodegem, BELGIUM
 • via e-mail: info@profittings.eu
 • telefonisch: +32 (0)53 64 51 00
 • per fax: +32 (0)2 274 48 35

Als u schade hebt geleden, kunt u vervolgens een vordering indienen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie over klachten en rechtsmiddelen kunt u terecht op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep.

VIII. Updates van deze verklaring

Piping Logistics behoudt zich het recht voor om deze verklaring te allen tijde te herzien en bij te werken. Op onze website is steeds de recentste versie beschikbaar.

IX. Vragen over deze verklaring

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door Piping Logistics die optreedt als beheerder, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per brief: PIPING LOGISTICS BV, Industrielaan 27, 9320 Erembodegem, BELGIUM
 • Via e-mail: info@profittings.eu
 • Via telefoon: +32 (0)53 64 51 00
Contacteer ons
om uw lokale verdeler te vinden of om een partner te worden. We kijken er alvast naar uit om aan uw wensen te voldoen!