Celem niniejszego dokumentu jest opisanie zasad i określenie warunków dokonywania zwrotów lub dochodzenia odszkodowania za towary, które nie są wadliwe. Niniejsze „Zasady dokonywania zwrotów towarów” mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy spółką PIPING LOGISTICS (Sprzedający) a klientem (Kupujący). W przypadku sporu rozstrzygające znaczenie mają „Ogólne warunki sprzedaży” Piping Logistics.

ZWROTY Z POWODU BŁĘDU PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB WYSYŁCE W PRZYPADKU TOWARÓW, KTÓRE NIE SĄ WADLIWE

 • Kupujący skontroluje Produkty niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedającego na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania Produktów, że Produkty są niezgodne, opisując niezgodność w sposób uzasadniony z handlowego punktu widzenia, uznaje się, że Kupujący zaakceptował Produkty.
 • Żadne produkty dostarczone i przyjęte zgodnie z „Ogólnymi warunkami sprzedaży” Sprzedającego nie podlegają zwrotowi, chyba że Sprzedający został uprzednio poinformowany na piśmie o przyczynie zwrotu i otrzymał możliwość sprawdzenia domniemanej wady lub usterki oraz potwierdził ich istnienie.
 • Żądanie zwrotu materiału musi zawierać opis materiału, powód zwrotu, numer zamówienia klienta i/lub numer faktury klienta, aby możliwe było przetworzenie żądania
 • Materiały zwracane w związku z błędami w realizacji zamówienia i/lub wysyłce ze strony Sprzedającego podlegają refundacji pełnej wartości pod warunkiem, że zostaną zwrócone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty pierwotnej wysyłki.
 • Refundacja zostanie dokonana dopiero po sprawdzeniu i weryfikacji materiału przez Sprzedającego.
 • Koszty transportu zwróconych towarów ponosi Sprzedający.
 • Koszt produktów zamiennych uznanych przez Sprzedającego za niezbędne oraz koszt ich wysyłki zostanie pokryty przez Sprzedającego.

ZWROTY TOWARÓW Z POWODU BŁĘDU KUPUJĄCEGO, JEŻELI NIE SĄ ONE WADLIWE

 • Kupujący skontroluje Produkty niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedającego na piśmie w ciągu ośmiu (8) dni kalendarzowych od otrzymania Produktów, że Produkty są niezgodne, opisując niezgodność w sposób uzasadniony z handlowego punktu widzenia, uznaje się, że Kupujący zaakceptował Produkty.
 • Produkty dostarczone i przyjęte zgodnie z „Ogólnymi warunkami sprzedaży” Sprzedającego podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy Sprzedający został uprzednio poinformowany na piśmie o przyczynie zwrotu i wyraził zgodę na jego dokonanie.
 • Żądanie zwrotu materiału musi zawierać opis materiału, powód zwrotu, numer zamówienia klienta i/lub numer faktury klienta, aby możliwe było przetworzenie żądania.
 • Produkty zwracane z powodu błędu Kupującego będą przyjmowane tylko wtedy, gdy nie są używane oraz znajdują się w pierwotnym stanie i opakowaniu.
 • Refundacja będzie możliwa tylko w przypadku Produktów, które są nieużywane oaz znajdują się w oryginalnym stanie i opakowaniu. Z kwoty tej zostanie potrącone 15% z tytułu kosztów manipulacyjnych i magazynowania.
 • Koszty transportu zwróconych towarów ponosi Kupujący.
 • Koszt produktów zamiennych uznanych przez Kupującego za niezbędne oraz koszt ich wysyłki zostanie pokryty przez Kupującego.

ROSZCZENIA

Roszczenia Kupującego z tytułu błędów w fakturowaniu, opłat przewozowych lub wadliwych Produktów bez względu na rodzaj będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami rejestracji reklamacji” firmy Piping Logistics.

GWARANCJA

 • Sprzedający gwarantuje, że wszystkie Produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach użytkowania i obsługi. Niniejsze Zasady nie mają zastosowania do Produktów, które uległy normalnemu zużyciu lub zużyciu w wyniku uszkodzeń lub wypadków spowodowanych zaniedbaniem, brakiem nadzoru lub konserwacji, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłowym montażem.
 • Wszelkie inne reklamacje lub żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia, inne niż wymienione w niniejszym artykule, są wykluczone, niezależnie od podstawy prawnej lub innych podstaw, na których są oparte.
 • W przypadku, gdy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność umowną za naruszenie swoich zobowiązań, należna z tego tytułu rekompensata nie może przekroczyć wartości (netto) towaru stanowiącego podstawę do powstania roszczenia.

Uwaga: więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunki ogólne.

Skontaktuj się z nami
aby znaleźć naszego dystrybutora w swoim regionie lub aby zostać partnerem. Wyczekujemy na możliwość zrealizowania Twoich potrzeb!